Latest News   

Profile of the Departments

Name of the Department
Bengali
Profile of the teachers of the Department of Bengali
Name of the TeachersQualification
Dr. Ramkrishna MandalM.A., Ph.D.
Dr. Chiranjib MukherjeeM.A., Ph.D.
Sabana MollaM.A.

Name of the Department
English
Profile of the teachers of the Department of English
Name of the TeachersQualification
Smt. Sukanya PalM.A.
Smt. Samina SultanaM.A.
Nazrul Islam MondalM.A.

Name of the Department
Political Science
Profile of the teachers of the Department of Political Science
Name of the TeachersQualification
Sri Narayan SamantaM.A., M.Phil.
Sri Debabrata MandalM.A. M.Phil.

Name of the Department
Molecular History
Profile of the teachers of the Department of History
Name of the TeachersQualification
Tina BasuM.A. M.Phil.
Sri Ananda NaskarM.A.
Sri Somnath MandalM.A.

Name of the Department
Education
Profile of the teachers of the Department of Education
Name of the TeachersQualification
Subhajit SahaM.A., M. Phil.
Mahamudul Hasan AkhandM.A., B.Ed., M. Phil.
Haripada SarkarM.A.

Name of the Department
Philosophy
Profile of the teachers of the Department of Philosophy
Name of the TeachersQualification
Satap HalderM.A.
Anup SardarM.A.

Name of the Department
Sanskrit
Profile of the teachers of the Department of Sanskrit
Name of the TeachersQualification
Sri Arup Kumar KoleyM.A.
Sri Rabin Kumar AdhikaryM.A.

Name of the Department
Geography
Profile of the teachers of the Department of Geography
Name of the TeachersQualification
Amit Kumar PanditM.Sc.

Name of the Department
Arabic
Profile of the teachers of the Department of Arabic
Name of the TeachersQualification
Iman Ali MollaM.A.

Name of the Department
Library
Profile of the teachers of the Department of Library
Name of the LibrarianQualification
Baisakhi Das KayalM.Phil.